Koordinate: 
Fotografije: 
Opis: 
Srpska pravoslavna crkva u Kikindi, posvećena svetom Nikoli, podignuta je u drugoj polovini 18. veka. Građevina klasicističkih arhitektonskih odlika ima izrazito dekorativnu zapadnu fasadu, sa rizalitom ukrašenim timpanonom i pilastrima dorskog stila. Oslikavanje ikonostasa pripisivano je Teodoru Iliću Češljaru, a novije stilske analize pokazuju da je kikindski ikonostas rad mladog Jakova Orfelina iz 1773. Barokno-rokajna oltarska pregrada, razvijenog ikonografskog programa, podeljena je u tri zone. Blagovesti u prvoj, predstavljaju najkvalitetniji barokni rad bogatog kolorita, dok su na većini ostalih kompozicija vidljiva preslikavanja, oštećenja i retuši. U drugoj su scene Praznika, originalnih kompozicionih rešenja i prozračne palete, kao i niz monumentalnih figura apostola u teškim draperijama. Treća zona, izvedena u izrazito baroknom maniru, prikazuje Raspeće i figure proroka. Dve zidne slike u ulju, Tajnu večeru na severnom zidu naosa i Vaskrsenje Hristovo na južnom, slikao je 1790. Teodor Ilić Češljar u maniru kasnobaroknog stila, rokajne palete, sigurnog crteža i kompozicije. U priprati su zidne slike LJubomira Aleksandrovića, nastale krajem 19. veka.