Koordinate: 
Opis: 
Crkva Sv. Stefana je pridvorna bogomolja (za potrebe dvora) koju je knez Lazar podigao unutar zidova novosagrađenog prestonog grada Kruševca, najverovatnije između 1377-78. i 1380. Poslužila je za graditeljski uzor mnogim kasnijim crkvama. Hram pripada prvoj fazi moravskog stila, sa trolisnom osnovom sažetog tipa, sa tri traveja, kupolom nad srednjim i pripratom koja je prvobitno imala bočne prolaze. Nad pripratom se izdiže kula-zvonik sa katihumenom i kapelom na spratu. Crkva je zidana po vizantijskom modelu, naizmeničnim smenjivanjem horizontalnih redova kamenih tesanika sa po tri reda opeke. Kameni prepleti oko prozora i perforirane rozete predstavljaju najefektnije dekorativne elemente koji, uklopljeni u dobro zamišljene i proporcionisane arhitektonske oblike, čine izuzetno skladnu celinu. Izgleda da živopis prvobitno nije ni postojao, a crkvu je, po svemu sudeći, oslikao zograf Andra Andrejević sa svojom družinom tek 1737-1740, od čega su sačuvani samo fragmenti. Ikonostas iz 1844, verovatno rad slikara Živka Pavlovića. U poslednje vreme oko crkve se vrše obimna arheološka iskopavanja. Otkopani su temelji mnogih građevina starog grada, od kojih je najbolje očuvan ostatak visoke kule.