Koordinate: 
Fotografije: 
Opis: 
Manastir Sisojevac, sa crkvom Sv. Preobraženja, nalazi se pored reke Crnice, u selu Sisevcu, 12 km jugoistočno od Ravanice. Dobio je ime po ktitoru, monahu Sisoju. Pretpostavlja se da je sagrađen u osmoj deceniji 14. veka, a njen ktitor se prvi put pominje u povelji kneginje Milice iz 1398. godine, kojom Milica daruje monahu Sisoju zemljišni posed u okolini Paraćinskog broda. Monah Sisoje je sahranjen u crkvi, a njegov lik je slabo sačuvan na fresci na kojoj je prikazan sa modelom crkve u rukama. Po svom obliku crkva pripada spomenicima moravske škole, ali bez moravskih ukrasa na fasadama. Ima osnovu u obliku sažetog trikonhosa sa spolja sedmostranim, a unutra polukružnim apsidama. Nad centralnim delom nalazi se kupola, oslonjena na lukove i pilastre. Prostrana pravougaona priprata građena je istovremeno sa crkvom. Fasade su ukrašene nizom vitkih lezena koji su povezani plitkim slepim arkadama. Crkva je spolja bila omalterisana i ukrašena slikama. Fresko-slikarstvo u crkvi je samo delimično sačuvano. Nastalo je posle 1402. godine, a bolje sačuvane scene i figure ukazuju na sličnost sa ravaničkim freskama.