Koordinate: 
Opis: 
Osnovan je 1509. godine od strane vladike Maksima (ranije despot Đorđe Branković) uz pomoć majke Angeline i vlaškog vojvode Jovana Njagoja. Prilkom konačnog povlačenja Turaka iz Srema 1716, manastir je oštećen, a crkva spaljena. Radovi na obnovi započeti su 1721, a završeni krajem 1760. godine. U periodu 1750-1751. i 1756. godine delovi unutrašnjosti hrama pokriveni su novim zidnim ikonopisom, a majstori krušedolskih freski bili su najverovatnije Grci sa Svete Gore. Ikonostas je formiran od ikona različitih po vremenu nastanka i stilu. Red apostola sa Hristom u sredini delo je kritskih majstora i pripadalo je prvobitnom ikonostasu iz prve polovine 16. veka. Slikano Raspeće sa pratećim ikonama i Nedremanim okom datiraju iz 1653. godine, dok preostale četiri ikone i slikane dveri potiču iz 1745. godine. Najmlađe su ikone u sokli, nastale 1828. godine. U Drugom svetskom ratu manastir nije razaran, ali je njegova bogata riznica dobrim delom raznesena. Ceo manastirski komleks je obnovljen.