Koordinate: 
Opis: 
Prema predanju, osnivač manastira je Stevan Štiljanović. Prvi sigurni podaci o manastiru potiču 1566-1569. Prvobitna krstoobrazna crkva sa dva kubeta, koju su gradii majstori sa primorja, zamenjena je 1816. godine novom klasicističkom, čiji zvonik je prethodno izgrađen 1803. godine. Trostrane zgrade manastirskih konaka, građene tokom 18. veka, konačno su uobličene 1810. godine. Ikonostas stare manastirske crkve, rad Janka Halkozovića iz 1772, ustupljen je u prvoj polovini 19. veka crkvi u Opatovcu. Ikonostas i zidne slike u novoj crkvi radio je 1848-1853. Pavle Simić. Barokna kapela na manastirskom groblju podignuta je 1788. godine. U Drugom svetskom ratu manastir sa crkvom je razrušen i opustošen. Ikone sa ikonostasa Pavla Simića nalaze se u kapeli na groblju. Manastirska crkva je i dalje u razrušenom stanju, dok su konaci obnovljeni.