Koordinate: 
Opis: 
Ostaci Trajanovog mosta na Dunavu i rimskog kastruma Pontes nalaze se kod sela Kostol, 5 km nizvodno od Kladova. Most, podignut između 103. i 105, delo je sirijskog arhitekte Apolodora iz Damaska. Sa desne, srpske strane reke, nalaze se ostaci četiri zidana stupca, nekada lučno povezanih, dok je deo preko rečnog korita bio premošćen drvenom rešetkastom konstrukcijom koja se oslanjala na zidane stupce. Istovremeno sa mostom, u funkciji njegove odbrane, podignuta su vojna utvrđenja Pontes na desnoj i Drobeta na levoj obali Dunava. Pontes, približno kvadratne osnove, zadržao je funkciju odbrane ovog dela limesa sve do 6. veka. Pored osnovnih punktova kastruma – bedema, kula i kapija – arheološkim istraživanjima utvrđen je plan i raspored objekata unutar bedema i konstatovano da početkom 4. veka, sa promenama u rimskoj vojsci, dolazi do stvaranja novog koncepta unutrašnjosti Pontesa. U antičkom utvrđenju kao i na prostoru izvan njega formirana su srednjovekovna naselja i nekropole sa slojevima 9-10, 11-12. i 14. veka. Zaštitna arheološka iskopavanja i konzervatorski radovi započeli su 1979. u okviru izgradnje Hidroelektrane "Đerdap II". U cilju zaštite od povećanog vodostaja Dunava, ostaci pristupnih delova Trajanovog mosta zaštićeni su zagatom. Podvodna arheološka istraživanja ostataka mosta započela su 2003.